Claudson Bornstein, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil.
Luerbio Faria, State University of Rio de Janeiro, Brazil.
Loana T. Nogueira, Fluminense Federal University, Brazil.


[Home] [All Organizing Committees] [LATIN 2008]