Claudson Bornstein, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
Luerbio Faria, State University of Rio de Janeiro, Brazil
Loana T. Nogueira, Fluminense Federal University, Brazil


[Home] [All Organizing Committees] [LATIN 2008]